logotypy

Forma wsparcia - Dzienny Dom Opieki Medycznej

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewni wsparcie jednocześnie dla 10 osób niesamodzielnych.

Średni czas pobytu wynosić będzie 60 dni roboczych, co będzie ustalane indywidualnie. Wsparciem w ciągu 24 m-cy objętych zostanie łącznie 80 osób niesamodzielnych.

Proponowane wsparcie (opieka pielęgniarska, usprawnienia ruchowe, terapia zajęciowa, stymulacja procesów poznawczych), jego wymiar, diagnozowanie i prowadzenie terapii uczestnika (w oparciu o wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny) określone będzie zgodnie ze standardem DDOM wydanym przez Ministra Zdrowia.

Oprócz świadczeń opieki zdrowotnej zapewnione zostaną również wyżywienie, transport na zajęcia w razie potrzeby, zajęcia dodatkowe edukacyjne, realizowane pomiędzy świadczeniami opieki zdrowotnej.

W ramach DDOM realizowane będą także zajęcia edukacyjne dla opiekunów osób objętych wsparciem. Spotkania organizowane będą w formule 2-godz. spotkań, 3 razy w miesiącu. Zakłada się, że weźmie w nich udział min. 80 opiekunów faktycznych.